Platby

Úplata za vzdělávání – školné • 750,-Kč/měsíc – děti předškolního věku (rok před vstupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí).

Školné se hradí bezhotovostně – na účet mateřské školy: 30015-2000765379/0800, variabilní symbol dítěte naleznete v šatně. Školné nutno zaplatit vždy do 15. dne příslušného měsíce.

Stravné: •Děti do 6 let 39,- Kč, děti od 7 let 41,- Kč . Stravné se platí bezhotovostně – na účet mateřské školy: 30015-2000765379/0800, variabilní symbol dítěte naleznete v šatně. Stravné nutno zaplatit vždy do 15. dne příslušného měsíce. Platbu za stravné a školné nelze slučovat (jiný variabilní symbol). V případě, že z jakýchkoliv důvodů nemůžete uhradit školné či stravné, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Kontaktní osoba pro školné a stravné – MŠ Tyršovka:
Jaroslava Krejzová – vedoucí školní jídelny
e-mail: sjtyrsovka@tyrsovka.cz
tel: 241 772 799