Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program „Skákej, běhej, dováděj!“

 Charakteristika vzdělávacího programu

Naše mateřská škola se profiluje na výchovu ke zdravému životnímu stylu se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností v předškolním věku. Pohyb je neoddělitelnou součástí života. Zkušenosti dítěte s pohybem hrají důležitou úlohu při utváření jeho osobnosti, emocí a při dosahování úspěchů. Pohyb je jednou z nejdůležitějších biologických potřeb dítěte, s jasným přirozeným efektem na zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost. Právě v předškolním věku si dítě vytváří na sport a pohyb významné návyky. Důležité je, aby dítě mělo z pohybových aktivit radost. Je zde také významný sociální aspekt, rozvíjí se kamarádství, smysl pro fair-play, děti se lépe učí vyrovnat se s prohrou a neúspěchem.

V rámci zaměření školy mají rodiče možnost volby dalších sportovních aktivit, které jim jsou pro děti nabízeny – plavání, lyžování, všeobecná kondiční příprava, základy míčových her.

Děti jsou vedeny k návykům zdravého životního stylu – po stránce fyzické i psychické. Klademe důraz na prevenci rizikového chování. V rámci tohoto tématu děti absolvují vzdělávací akce a projekty. Předškoláci prochází mezinárodním programem Zipyho kamarádi.

Školní vzdělávací program Skákej, běhej, dováděj respektujeme Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a z něj vycházející klíčové kompetence a očekávané výstupy. Pedagogické působení učitelek v sobě nese následující rámcové cíle:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho hodnot učení a poznání.
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Děti vedeme ke klíčovým kompetencím, které jsou pro předškolní vzdělávání následující:

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence činnostní a občanské

 

Hlavní cíl našeho předškolního vzdělávání

 • Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity.
 • Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.
 • Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa.
 • Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.
 • Cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností v předškolním věku.
 • Vytváření správných životních postojů dětí.
 • Vytvářet základy estetických dovedností.
 • Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žije.

 

Vzdělávací obsah

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z předchozích zkušeností. Jednotlivé integrované bloky jsou součástí vzdělávacího obsahu a vzdělávací nabídky školy sestavené na základě systematické a promyšlené analýzy vzdělávacích potřeb dětí v současném světě. Tato vzdělávací nabídka je závazná pro všechny učitele a je z ní vycházeno při tvorbě každého třídního kurikula.

Ucelený ŠVP poskytuje dostatek prostoru pro zpravidla tříletý vzdělávací cyklus dětí. Umožňuje učitelům přizpůsobit vzdělávací nabídku v TVP (třídní vzdělávací program) tak, aby dostatečně zohlednil věk, schopnosti a podmínky dané skupiny. Není nezbytnou nutností naplnit celý ŠVP každý rok, je naplněn v průběhu standardní doby vzdělávání dítěte v naší mateřské škole.

Každá třída v rámci svého TVP zpracovává vzdělávací program „šitý na míru“ konkrétnímu specifiku dané třídy.  Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které jsou v průběhu roku doplňovány a upravovány. Součástí TVP je konkrétní vzdělávací nabídka, kterou učitelky rozpracovávají do zpravidla 1–2týdenních bloků, jež představují konkrétní program pro děti, rodiče se s ním seznamují na nástěnkách v šatnách – týdenní plány.

Integrované bloky, tematické celky

Integrované bloky 

–       Flexibilní uspořádání integrovaných bloků dává učitelkám volnost přizpůsobovat vzdělávací činnosti aktuálním situacím a zájmům dětí.

–       Čtyři IB v sobě nesou celé spektrum obrazu života na zemi, života jednotlivce i v kontextu lidského společenství

–       Během školního roku jsou realizovány všechny integrované bloky (pořadí, střídání a časovou dotaci volí učitelky) se svými tematickými bloky

–       Komplexnost pedagogického působení je naplněna předpokládanou zpravidla tříletou docházkou do mateřské školy

–       Klíčové kompetence, dílčí cíle a očekávané výstupy jsou cílové kategorie vycházející z RVP PV, které určují směr postupného růstu, učení se a komplexnímu rozvoji dítěte v samostatnou, jedinečnou a spokojenou osobnost

 

I.  Já, člověk

Tematické celky:

 • Já a moje tělo
 • Já a moje pocity
 • Já a moje rodina
 • Já a moji kamarádi
 • Já, fit a zdráv

 

 • poznávání svého těla, uvědomění si svého místa na světě (umí se oddělit od rodičů a zároveň navázat kontakty s vrstevníky, cizími lidmi, učitelkami)
 • uvědomění si, svého vnitřního světa-pocity, prožívání, myšlení, duševní pohoda
 • poznání, že rodina je pro moji spokojenost velmi důležitá, je její součástí a ovlivňuje jí
 • komunikace a vztahy s vrstevníky, učí se řešit konflikty, navazovat přátelství a udržovat je a zároveň se vyrovnávat s odmítnutím
 • dovídá se, co vede ke zdraví, proč je sport a pohyb pro zdravý, šťastný život důležitý, jemná, a především hrubá motorika, koordinace, vytrvalost, ale i fair play. Prevence rizikového chování, prevence obezity, digitální závislosti. Vedeme k chápání zdraví jako komplexu zdraví fyzického, duševního, ale i zdravé společenské klima, a to jako něco, co sám aktivně může ovlivňovat.
 • vnímat jídlo pozitivně, jako dodávající sílu, energii, ale i potěšení ve společenském kontextu (rodinná setkání, oslavy). Uvědomovat si důležitost pestré a vyvážené stravy a umět rozlišit základní potraviny na ty, které tělo potřebuje, prospívají mu a ty, které do zdravého stravování nepatří a dopřáváme si je jen příležitostně
 • podpora samostatnosti – v sebeobsluze, přemýšlení, řešení problémů, běžných aktivitách

 

II.  Příroda

Tematické celky:

 • Neživá příroda
 • Živá příroda
 • Ochrana životního prostředí
 • Počasí a roční období
 • Věda-pozorování, zkoumání, pokusy

 

 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý
 • Význam voda, čistého vzduchu, vědět, proč je voda pro život důležitá, proč a jak ji máme chránit, mít povědomí o slané i sladké vodě a umět pojmenovat různé vodní plochy
 • rozlišovat různé živočichy a rostliny nejen na obrázku, umět květinu najít i ve volné přírodě. Mít povědomí o tom, co je charakteristické pro různé skupiny živočichů a rostlin, vědět, čím nám mohou být nebezpeční, nebo užiteční a jaké jsou jejich vlastnosti.
 • Proč je třeba životní prostředí chránit, jak můžeme přírodě pomoci sami; pěstovat uvědomění, že odpovědnost leží na každém z nás
 • Roční období a jeho typické znaky, jak plyne čas a funguje koloběh života. Co se děje v přírodě, ve které roční době a jaké jsou pro dané období typické znaky, počasí, aktivity, oblečení
 • Pozorování, zkoumání, objevování, experimentování pomocí všech smyslů, využití mikroskopů, pokusy s vodou, hlínou, tvoření z přírodnin. Podporovat radost a touhu zkoumat ve všech oblastech poznávání světa
 • Orientovat se v číselné řadě, matematických pojmech. Vnímat základní matem. pojmy
 • Podporovat chápání sama sebe jako součást přírody
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

III.  Tradice

Tematické celky:

 • Tradice v Tyršovce
 • Adventní a vánoční čas
 • Svátky jara
 • Významné sváteční dny a oslavy (Masopust, MMD, Den matek, svátek rodiny)
 • Tradice z celého světa

 

 • Podpora tradic typických pro naši školku, chápat, s čím jsou spojené, proč je slavíme, poznat a prožíti tradice naší školy (Jablkobraní, Barevný den, Olympiáda, Loučení s předškoláky) a jejich stmelující smysl
 • Znát tradici Vánoc, Mikuláše i Tří Králů, užívat si vánoční atmosféru, prožívat svátky klidu a míru, poznávat, v čem je jejich hlavní hodnota a smysl a snažit se zmírnit zjednodušené, materialistické vnímání Vánoc
 • Citové prožívání společných tradic, svátků a schopnost adekvátní komunikace s ostatními
 • Kulturní zvyklosti doma i ve světě
 • Užít si masopustní veselí a karneval s ním spojený, vědět o tradici a smyslu a návaznosti na Velikonoce.
 • Oslavit svátky jara, poznat tradici Velikonoc a vnímat atmosféru přicházejícího jara. Zažít hravou náladu pálení čarodějnic a vnímat 1.máj v jeho původní tradici-lásky čas. Seznamovat si s lidovými pranostikami a zvyky
 • Oslavit společně s rodiči rodinné významné dny v květnu a červnu (Den matek, Den rodiny, Den dětí, Den otců) a podpořit uvědomování si citových vazeb k rodinným příslušníkům, sounáležitost, vděk, radost ze společně stráveného času
 • Poznat tradice, které pro nás nejsou úplně známé, ale jsou zajímavé, znát typické slavnostní pokrmy nejen našich svátků a významných událostí, ale i tradice a zvyky dětí jiných národností v naší třídě

 

IV.  Svět kolem nás

Tematické celky:

 • Technika kolem nás
 • Umění
 • Domov
 • Svět
 • Sport a pohybové aktivity
 • Lidé kolem nás
 • Co mě zajímá a co mám rád

 

 • Vnímání technických a digitálních věcí kolem nás jako prostředek k poznávání světa, jako pomocníky, ale uvědomovat si i jejich omezení, nevýhody, hrozby. Znát hlavní pravidla silničního provozu jako chodec, i jako cyklista
 • Rozvoj estetického cítění – pozorně poslouchá, sleduje a užije si se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotí zážitek. Orientovat se v různých znakových systémech komunikace (čísla, písmena, piktogramy)
 • Vnímá domov ve všech rovinách významu-pokojíček, rodina, dům, město, stát, rozmanité poznatky jak z blízkého okolí domu, školky, ale i širší pojem komunity, národa
 • Naše planeta-propojené světy-světadíly, různí lidé na jedné Zemi, Pojem vesmír, hvězdy, Slunce a Měsíc. Postupně rozšiřovat chápání světa.
 • Akce a aktivity pohybové, sportovní kurzy, návštěvy sportovišť, tradiční akce Tyršovky, spolupráce s jinými subjekty (DDM, fitness, trenéři Sportujeme s MŠ,)
 • Rozmanitost lidského světa-co nás rozděluje, co nás spojuje-v tom co děláme (povolání), v tom, jak vypadáme (rasy), kde žijeme (národy). Otázky, co bych rád jednou dělal, co mě láká a zajímá. Být si vědom rovnosti všech lidí. Vytvářet si zdravý, rovnocenný vztah s ostatními lidmi
 • Dětští hrdinové a aktuální moderní aktivity a věci-široký tematický celek, který vychází se samotných aktuálních zájmu dětí

Celý Školní vzdělávací program Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 je k dispozici v kanceláři ředitelky školy.