Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program „Skákej, běhej, dováděj!“

Charakteristika vzdělávacího programu

Naše mateřská škola se profiluje na výchovu ke zdravému životnímu stylu se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností v předškolním věku. Pohyb je neoddělitelnou součástí života. Zkušenosti dítěte s pohybem hrají důležitou úlohu při utváření jeho osobnosti, emocí a při dosahování úspěchů. Pohyb je jednou z nejdůležitějších biologických potřeb dítěte, s jasným přirozeným efektem na zdraví, tělesnou i psychickou zdatnost. Právě v předškolním věku si dítě vytváří na sport a pohyb významné návyky. Důležité je, aby dítě mělo z pohybových aktivit radost. Je zde také významný sociální aspekt, rozvíjí se kamarádství, smysl pro fair-play, děti se lépe učí vyrovnat se s prohrou a neúspěchem.

V rámci zaměření školy mají rodiče možnost volby dalších sportovních aktivit, které jim jsou pro děti nabízeny – plavání, lyžování, všeobecná kondiční příprava, základy míčových her.

Děti jsou vedeny ke zdravým životním návykům a prevenci sociálně patologických jevů v průběhu celého vzdělávání, vyvrcholením je Program Zippyho kamarádi a preventivní program společnosti Proxima Sociale o.p.s. Tento program napomáhá vytváření správných životních postojů dětí.

Školní vzdělávací program naší mateřské školy má svá specifika. Respektujeme Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a z něj vycházející klíčové kompetence a očekávané výstupy. Učitelé v každé činnosti sledují následující rámcové cíle:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho hodnot učení a poznání.
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Děti vedeme ke klíčovým kompetencím, které jsou pro předškolní vzdělávání následující:

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence činnostní a občanské

Hlavní cíl našeho předškolního vzdělávání

 • Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity.
 • Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.
 • Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa.
 • Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.
 • Cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností v předškolním věku.
 • Vytváření správných životních postojů dětí.
 • Vytvářet základy estetických dovedností.
 • Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žije.

Vzdělávací obsah

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z předchozích zkušeností. Jednotlivé integrované bloky jsou součástí vzdělávacího obsahu a vzdělávací nabídky školy sestavené na základě systematické a promyšlené analýzy vzdělávacích potřeb dětí v současném světě. Tato vzdělávací nabídka je závazná pro všechny učitele a je z ní vycházeno při tvorbě každého třídního kurikula. Ucelený ŠVP poskytuje dostatek prostoru pro zpravidla tříletý vzdělávací cyklus dětí. Umožňuje učitelům přizpůsobit vzdělávací nabídku v TVP tak, aby dostatečně zohlednili věk, schopnosti a podmínky dané skupiny. Není nezbytnou nutností naplnit celý ŠVP každý rok, je však potřeba naplnit jej celý v průběhu standardní doby vzdělávání dítěte v naší mateřské škole. Každá třída v rámci svého TVP uvádí vzdělávací obsah ze ŠVP, který dále doplňuje o další podtémata, a to dle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které jsou v průběhu roku doplňovány a upravovány. Součástí TVP je konkrétní vzdělávací nabídka – přehled činností, které učitelky rozpracovávají zpravidla na jedno podtéma. Tato podtémata představují konkrétní program pro děti, rodiče se s ním seznamují na nástěnkách ve třídách.

Integrované bloky, tematické celky

Naším cílem je, aby vše, co se dotýká dětí, mělo přirozený průběh a plynule na sebe navazovalo. Náš ŠVP je pojat jako koloběh roku, který je spjat s pohybovými aktivitami a činnostmi dětí. A to zejména proto, že pohyb je nedílnou součástí vývoje a rozvoje dětí předškolního věku. Pohyb jim slouží k rozvoji osobnosti, řečových schopností, zároveň pomocí pohybových aktivit vedeme děti k respektování pravidel a ke spolupráci s ostatními vrstevníky. K tomu všemu dochází v souladu s přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život. Obsahová část ŠVP je podkladem pro sestavování TVP.

ŠVP je členěn na čtyři na sebe navazující integrované bloky. Každý integrovaný blok má tři tematické celky, které jsou dále děleny na dvě podtémata. Další podtémata si učitelé libovolně volí ve svých TVP.

INTEGROVANÉ BLOKY

Integrované bloky se týkají dění během čtyř ročních období a jejich součástí jsou pohybové činnosti v předškolním vzdělávání.

 • PODZIMNÍ DOVÁDĚNÍ V LISTÍ
 • ZIMNÍ RADOVÁNKY VE SNĚHU
 • JARNÍ ROZCVIČKA V TRÁVĚ
 • LETNÍ CVIČENÍ SE SLUNCEM

Celý Školní vzdělávací program Mateřské školy Lysinská v Praze 12 je k dispozici v kanceláři ředitelky školy.